לוח מבחנים לשנת תשפ"ג

מבחני 'קנין תורה' דף היומי בבלי וכן מבחני 'קנין ירושלמי' מתקיימים רק בימי שישי

יום שישי כ"ו בתשרי פרשת בראשית
יום ראשון ה' בחשון

מס' 34 קנין תורה-דף היומי: כתובות עז. - קו:
מס' 8 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן נ"ב עד סימן נ"ח
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התבונה פרק ו' "הגה עוד" עד פרק י"ג "וזה לשון"
מס' 34 קנין חכמה: חובת הלבבות שער הכניעה פרק ו' "והחמישי הכניעה בענייני עולמו" עד שער התשובה סוף פרק ג'
מס' 34 קנין משניות: עדויות ג' י"א - ה' ה'
מסכם 1 דף היומי בהלכה: סימן א' עד סימן מ'


יום חמישי ל' בחשון
יום שישי א' בכסלו פרשת תולדות

מס' 35 קנין תורה-דף היומי: כתובות קז.-נדרים כה:
מס' 9 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן נ"ח עד סימן ס"ז
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התבונה פרק י"ג "וזה לשון" עד שער התורה פרק ב' "ואיתא במדרש"
מס' 35 קנין חכמה: חובת הלבבות שער התשובה פרק ד' עד שער התשובה סוף פרק ט'
מס' 35 קנין משניות: עדויות ה' ו' - ח' ו'
מס' 27 דף הכולל: כתובות פז.-קיב:
מס' 5 חבורת ש"ס: בבא קמא מה:-נח.
מבחן מס' 1 קנין ירושלמי: ברכות דף א – יא:

יום שישי כ"ט בכסלו פרשת מקץ
יום שלישי ג' בטבת

מס' 36 קנין תורה-דף היומי: נדרים כו.-נה:
מס' 10 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן ס"ז עד סימן ע"ט סעיף ב'
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התורה פרק ב' "ואיתא במדרש" עד פרק ו' "והעיקר תלוי"
מס' 36 קנין חכמה: חובת הלבבות שער התשובה פרק י' עד שער חשבון הנפש פרק ג' "והשמיני חשבון האדם עם נפשו"
מס' 36 קנין משניות: עדויות ח' ז' - אבות ב' א'
מס' 28 דף הכולל: נדרים ב.-כג:
מס' 6 חבורת ש"ס: בבא קמא נח:-סח.
מבחן מס' 2 קנין ירושלמי: ברכות יב. - לט:

יום שישי ו' בטבת פרשת ויגש
מסכם 9 קנין תורה-דף היומי: כתובות מז.-נדרים נה:


יום חמישי כ"ו בטבת
יום שישי כ"ז בטבת פרשת וארא

מס' 37 קנין תורה-דף היומי: נדרים נו.-פה:
מס' 11 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן ע"ט סעיף ב' עד סימן צ' סעיף י"ט
מוסר: שמירת הלשון חלק א' שער התורה פרק ו' "והעיקר תלוי" עד חתימת הספר פרק א' "ובפרט"
מס' 37 קנין חכמה: חובת הלבבות שער חשבון הנפש פרק ג' "והשמיני חשבון האדם עם נפשו" עד פרק ג' "והשלושה עשר חשבון האדם"
מס' 37 קנין משניות: אבות ב' ב' - ג' ד'
מס' 29 דף הכולל: נדרים כד.-מג:
מס' 7 חבורת ש"ס: בבא קמא סח:-עח.
מבחן מס' 3 קנין ירושלמי: ברכות מ. – סז:

יום חמישי כ"ה בשבט
יום שישי כ"ו בשבט פרשת משפטים

מס' 38 קנין תורה-דף היומי: נדרים פו.-נזיר כה:
מס' 12 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן צ' סעיף י"ט עד סימן ק"ו סעיף ב'
מוסר: שמירת הלשון חלק א' חתימת הספר פרק א' "ובפרט" עד חלק ב' פרק ב' "ולמה הדבר דומה"
מס' 38 קנין חכמה: חובת הלבבות שער חשבון הנפש פרק ג' "והשלושה עשר חשבון האדם" עד פרק ג' "והעשרים חשבונו עם נפשו"
מס' 38 קנין משניות: אבות ג' ה' - ד' ה'
מס' 30 דף הכולל: נדרים מד.-סג:
מס' 8 חבורת ש"ס: בבא קמא עח:-פח.
מבחן מס' 4 קנין ירושלמי: ברכות סח. – פאה א:

יום שלישי כ"ח באדר
יום שישי ב' בניסן פרשת ויקרא

מס' 13 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן ק"ו סעיף ב' עד סימן קי"ט
מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק ב' "ולמה הדבר דומה" עד פרק י"א "ויבא יוסף"
מס' 39 קנין חכמה: חובת הלבבות שער חשבון הנפש פרק ג' "והעשרים חשבונו עם נפשו" עד פרק ג' "ואלה אחי שלושים פנים"
מס' 39 קנין משניות: אבות ד' ו' - ה' ב'
מס' 31 דף הכולל: נדרים סד.-פד:
מס' 9 חבורת ש"ס: בבא קמא פח:-צח:
מבחן מס' 5 קנין ירושלמי: פאה ב. – לו:

יום שישי ל' בניסן פרשת תזריע מצורע
יום שלישי ד' באייר

מס' 40 קנין תורה-דף היומי: נזיר נו.-סוטה כ:
מס' 14 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן קי"ט עד סימן קכ"ח סעיף כ"ד
מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק י"א "ויבא יוסף" עד פרק י"ט "ועתה נבאר"
מס' 40 קנין חכמה: חובת הלבבות שער חשבון הנפש פרק ג' "ואלה אחי שלושים פנים" עד שער הפרישות פרק ג' "והכת השנייה"
מס' 40 קנין משניות: אבות ה' ג' - כ"א
מסכם 2 דף היומי בהלכה: סימן מ' עד סימן ק"ו סעיף ב'
מבחן מס' 6 קנין ירושלמי: פאה לז. – סד:

יום שישי ז' באייר פרשת אחרי מות-קדושים
מסכם 10 קנין תורה-דף היומי: נדרים נו.-סוטה כ:


יום חמישי כ"ז באייר
יום שישי כ"ח באייר פרשת במדבר

מס' 41 קנין תורה-דף היומי: סוטה כא.-גיטין ב:
מס' 15 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן קכ"ח סעיף כ"ד עד סימן קל"ה
מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק י"ט "ועתה נבאר" עד פרק כ"ז "ומה יפה"
מס' 41 קנין חכמה: חובת הלבבות שער הפרישות פרק ג' "והכת השנייה" עד סוף פרק ז' (סוף השער)
מס' 41 קנין משניות: אבות ה' כ"ב - כלים א' ו'
מס' 32 דף הכולל: נדרים פה.-גיטין טו:
מס' 10 חבורת ש"ס: בבא קמא צט.-קח:
מבחן מס' 7 קנין ירושלמי: פאה סה. – סוף, דמאי א. – יט:

יום חמישי ג' בתמוז
יום שישי ד' בתמוז פרקת חקת

מס' 42 קנין תורה-דף היומי: גיטין ג.-לב:
מס' 16 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן קל"ה עד סימן קמ"ד
מוסר: שמירת הלשון חלק ב' פרק כ"ז "ומה יפה" עד סוף. אהבת חסד עד פתיחה "וידוע שהחסד" מס' 42 קנין חכמה: חובת הלבבות שער אהבת ה' פתיחה עד סוף השער
מס' 42 קנין משניות: כלים א' ז' - ג' ח'
מס' 33 דף הכולל: גיטין טז.-לח:
מס' 11 חבורת ש"ס: בבא קמא קט.-בבא מציעא ב:
מבחן מס' 8 קנין ירושלמי: דמאי כ. – נד:

יום חמישי ב' באב
יום שישי ג' באב פרשת דברים - חזון

מס' 43 קנין תורה - דף היומי: גיטין לג.-סב:
מס' 17 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן קמ"ד עד סימן קנ"ג סעיף י'
מוסר: אהבת חסד פתיחה "וידוע שהחסד" עד חלק א' פרק ז' אות ב'
מס' 43 קנין חכמה: אורחות צדיקים הקדמה עד סוף שער הגאווה
מס' 43 קנין משניות: כלים ד' א' - ו' ד'
מס' 34 דף הכולל: גיטין לט.-נט:
מס' 12 חבורת ש"ס: בבא מציעא ג.-יב:
מבחן מס' 9 קנין ירושלמי: דמאי נה. – סוף, כלאים א. – ה:

יום שישי א' באלול פרשת שופטים
יום שני ד' באלול

מס' 44 קנין תורה - דף היומי: גיטין סג.-קידושין ג:
מס' 18 דף היומי בהלכה: מ"ב: סימן קנ"ג סעיף י' עד סימן קנ"ט
מוסר: אהבת חסד חלק א' פרק ז' אות ב' עד חלק ב' פרק ג' "והנה באמת"
מס' 44 קנין חכמה: אורחות צדיקים שער הענווה עד שער האהבה "וכיצד היא האהבה"
מס' 44 קנין משניות: כלים ז' א' - ט' ב'
מבחן מס' 10 קנין ירושלמי: כלאים ו. – לג:

יום שישי ח' באלול פרשת כי תצא
מסכם 11 קנין תורה - דף היומי: סוטה כא.-קידושין ג:ברוך הבא בדיקה
נבחנתם עד כה כ-18 מבחנים, אשריכם, עלו והצליחו ותתברכו מהשמים.
נצברו לזכותך: 100 נקודות.
נצברו לזכותך: 100 שקלים.
תוכנית מילגה תאריך המבחן מספר מבחן מסלול ציון
המידע המוצג מתייחס למבחנים שנעשו ב-24 החודשים האחרונים בלבד.